Safety on the Severn

 

  • Check the tide times and weather forecast before you visit the coast.
  • Keep safe on the foreshore, taking care of slippery rocks and the mudflats – the risk of getting stuck is real!
  • The Severn has one of the highest tidal ranges in the world – remember how quickly the tide moves and changes – up to 1 metre in little more than 20 minutes on some tides.
  • Wear suitable clothing and footwear, it can be muddy – check the welly meter for each site!

Always bring a charged mobile phone and let friends or family know where you are and when you are likely to return home.

The estuary is a home for wildlife – take care not to disturb feeding, breeding and resting birds.

Stay on the footpaths where possible – help to protect the mudflats and saltmarsh that support wildlife.

Help to keep the coast enjoyable for all and take all litter home with you.

For more information on how to look after the estuary visit: www.asera.org.uk/good-practice-guidelines For tide times visit: www.ukho.gov.uk/easytide

 

Diogelwch ar yr Hafren

  • Cymerwch olwg ar amseroedd y llanw a’r rhagolygon tywydd cyn i chi ymweld â’r arfordir.
  • Cadwch yn ddiogel ar flaen y traeth, cymerwch ofal ar greigiau llithrig a’r traethellau – mae perygl gwirioneddol o fynd yn sownd!
  • Mae gan yr Hafren un o amrediadau llanw mwya’r byd – cofiwch pa mor gyflym mae’r llanw’n symud a newid – hyd at 1m mewn ychydig dros 20 munud ar adegau.
  • Gwisgwch ddillad a sgidiau addas – gall fod yn fwdlyd. Cymerwch olwg ar y mesurydd welîs ar gyfer pob safle!

 

Dewch â ffôn symudol wedi’i wefru’n llawn gyda chi bob tro a rhowch wybod i’ch teulu a ffrindiau lle rydych chi a phryd rydych yn debygol o fod gartref.

Mae’r aber yn gartref i fywyd gwyllt – peidiwch â tharfu ar adar sy’n bwydo, magu neu orffwys.

Cadwch at y llwybrau lle y bo’n bosibl – helpwch ni i ddiogelu’r traethellau a’r morfa sy’n cefnogi bywyd gwyllt.

Helpwch ni i sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau’r arfordir – ewch â’ch sbwriel gartref gyda chi.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i ofalu am yr aber, ewch i: www.asera.org.uk/good-practice-guidelines I weld yr amseroedd llanw ewch i: www.ukho.gov.uk/easytide

Comments are closed.